Bản quyền của Ngân Hàng Liên Doanh Việt Thái.
Trụ sở chính: số 02 Phó Đức Chính, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84-8) 3 8210630 - (84-8) 3 8210557, Fax: (84-8) 3 8210585, Swift code: VNBKVNVX